Activiteiten overzicht

Geef je op

Wanneer je je aanmeld voor een activiteit ga je automatisch akkoord dat Netwerk Nieuw Rotterdam je gegevens verwerkt én ga je akkoord met onze gedragscode en houdt je je hieraan, ook ga je akkoord met onze privacy statement.

Richtlijnen voor vrijwilligers tijdens de lockdown van 15 dec 2020 tot ten minste dinsdag 20 april 2021.

1. Blijf thuis bij klachten. 
2. Hulpactiviteiten mogen doorgaan, in groepjes van maximaal 2 vrijwilligers, op 1,5 meter afstand. 
3. Trainingen en groeiplaatsen vinden online plaats.
4. Houd de kalender en Instagram in de gaten voor nieuwe (online) activiteiten.

maart

april 2021

mei
MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Evenementen in april

1

Evenementen in april

2

Geen evenementen
Evenementen in april

3

Geen evenementen
Evenementen in april

4

Geen evenementen
Evenementen in april

5

Geen evenementen
Evenementen in april

6

Evenementen in april

7

Geen evenementen
Evenementen in april

8

Evenementen in april

9

Geen evenementen
Evenementen in april

10

Geen evenementen
Evenementen in april

11

Geen evenementen
Evenementen in april

12

Geen evenementen
Evenementen in april

13

Evenementen in april

14

Evenementen in april

15

Evenementen in april

16

Geen evenementen
Evenementen in april

17

Geen evenementen
Evenementen in april

18

Geen evenementen
Evenementen in april

19

Geen evenementen
Evenementen in april

20

Evenementen in april

21

Geen evenementen
Evenementen in april

22

Evenementen in april

23

Geen evenementen
Evenementen in april

24

Geen evenementen
Evenementen in april

25

Geen evenementen
Evenementen in april

26

Geen evenementen
Evenementen in april

27

Evenementen in april

28

Geen evenementen
Evenementen in april

29

Geen evenementen
Evenementen in april

30

Geen evenementen

Gedragscode NNR

Netwerk Nieuw Rotterdam biedt hulp en netwerk aan kwetsbare en eenzame Rotterdammers. Wij geloven dat jongeren de oplossing zijn voor een Rotterdamse samenleving waarin we omzien naar kwetsbare en eenzame mensen. Daarom activeren we jongeren tussen 12 en 27 jaar om zich voor een ander in te zetten. Wij willen dat iedereen zich binnen ons Netwerk prettig en veilig voelt en daarom vinden we het belangrijk om afspraken te maken over hoe we met elkaar willen omgaan. Iedereen die deelneemt met onze activiteiten, stemt in met onderstaande gedragsregels:

1. We zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen hulpvrager en betrokkenen zich veilig en gerespecteerd voelen.

2. We doen niet aan roddelen, uitlachen of pesten.

3. We onthouden ons ervan om hulpvragers of betrokkenen te bejegenen op een wijze die de ander in zijn waardigheid aantast. Wij onthouden ons van elke vorm van onderscheid of uitsluiting en/of beperking op grond van uiterlijk, ras, godsdienst, geslacht, geaardheid of levensovertuiging.

4. We dringen niet verder door in het privéleven van de hulpvrager en betrokkenen dan functioneel en noodzakelijk is.

5. We onthouden ons van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van hulpvragers en betrokkenen. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilligers en hulpvragers of betrokkenen zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag. De vrijwilliger raakt een hulpvrager of betrokkene niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. Mocht een aanraking ongelukkigerwijs als ongepast of seksueel geïnterpreteerd kunnen worden, dan communiceert de vrijwilliger daarover met een coördinator. De vrijwilliger heeft de plicht de hulpvrager en betrokkenen naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel gedrag. Seksuele gedragingen met de hulpvrager en betrokkenen, waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

6. Wij onthouden ons van elke vorm van agressie of geweld. Onder agressie wordt verstaan: voorvallen waarbij een vrijwilliger, hulpvrager of betrokkene psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de hulpactiviteit. Bij hindering of lastigvallen wordt gevraagd te stoppen. Wanneer dit niet helpt wordt hulp gevraagd bij een ander.

7. We nemen geen cadeaus of geld aan van de hulpvrager: een hartelijk bedankje volstaat. Neem bij twijfel contact op met de coördinator.

8. We maken geen gebruik van de pinpas van een hulpvrager. Bij omstandigheden die kunnen leiden tot een uitzondering op deze regel, dan dient de vrijwilliger dit voor te leggen aan de coördinator. Deze zal besluiten of de situatie aanleiding geeft om af te wijken van de regel. Als dit het geval is, mag de vrijwilliger na overleg met de coördinator en met een schriftelijke verklaring van de hulpvrager geld pinnen voor de hulpvrager.

9. De vrijwilliger mag voor het halen van boodschappen maximaal 50 euro van de hulpvrager meenemen en levert bij terugkomst de bonnetjes bij de hulpvrager in.

10. We komen in de werksituatie zaken tegen die de privacy van de hulpvrager en/of betrokkenen raakt. Hiermee moet de vrijwilliger discreet omgaan. Deze bepaling blijft ook na de beëindiging van de hulpactiviteit van kracht.

11. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert of vermoedt dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode dan is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij de coördinator. 12. Social Media wordt alleen ingezet als alle betrokkenen daarmee akkoord zijn. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger om in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de coördinator.